Bericht van de voorzitter

Oppervlakkig beschouwd is de verleiding groot om het boekjaar 2017-2018 als ‘gewoon’ te bestempelen. Een goed financieel resultaat, zoals meestal met enkele ‘aandachtsvelden’; een jaar zonder in het oog springende openingen van nieuwe gebouwen of lanceringen van nieuwe ontwikkelingen kunnen dat ‘gewoon’ beeld oproepen. ‘Gewoon’ doorontwikkelen is soms ook meer dan goed genoeg.

Omdat het grootste deel van de CRV-omzet nog steeds uit onze coöperatieve thuismarkt Nederland-Vlaanderen komt en onze omzet daar recht evenredig verband houdt met de omvang van de veestapel, is het niet verbazingwekkend dat de invloed van de fosfaatregelgeving in Nederland direct onze omzet beïnvloedt.

De verwachte krimp van de veestapel door de aangescherpte regelgeving voor het behoud van de derogatie bleef vorig jaar uit. Het voorbije boekjaar zagen we het aantal melkkoeien daarentegen wel afnemen met 80.000 stuks. De invloed van de regelgeving op de jongveestapel is zonodig nog groter. Daarbij konden onze vorig jaar gelanceerde oplossingen Fokken op Maat en CRV Mineraal, samen met de nieuw ontwikkelde FosfaatPlanner, op het goede moment ingezet worden door onze leden om hen te ondersteunen in hun management, planning en opfokbeleid.

Tegen de afname van de veestapel in Nederland helpt het nauwelijks dat het aantal melkkoeien in Vlaanderen nog steeds toeneemt met in het voorbije jaar opnieuw 5.000 stuks. Minder geremd door milieu(mest)wetgeving zie je in Vlaanderen een unieke dynamiek in de melkveehouderij. De gemiddelde bedrijfsgrootte in Vlaanderen komt daardoor, na een historische achterstand, bijna op een omvang die vergelijkbaar is met de Nederlandse. Gemiddeld zijn er 92 melkkoeien per bedrijf in Vlaanderen versus 98 in Nederland.
In het buitenland hebben we een goede ontwikkeling gezien van de omzet in Duitsland, Nieuw-Zeeland en de exportlanden, waardoor de buitenlandse activiteiten meer bijgedragen hebben aan het resultaat van CRV.

Onze leden helpen en ontzorgen stond ook bovenaan toen de zogenaamde I&R-crisis in Nederland uitbrak. Terugkijkend op deze geschiedenis durf ik met trots te stellen dat we alles in het werk hebben gesteld om onze leden zo goed als mogelijk bij te staan.

In het afgelopen jaar hebben we goed gekeken naar de uitvoering van de stamboektaken in het kader van de erkenningen die zijn afgegeven aan Coöperatie CRV en CRV Vlaanderen vzw om ons ook voor te bereiden op de nieuwe Europese fokkerijverordening. Met ingang van het nieuwe boekjaar op 1 september 2018 zijn in Nederland een aantal stamboektaken, zoals afstammingsregistratie en exterieurbeoordeling, niet meer uitbesteed, maar worden zelf uitgevoerd door de coöperatie. Doordat de fokwaardeschatting integraal onderdeel is van het stamboekfokkerijprogramma, voert de coöperatie deze fokwaardeschatting voortaan zelf uit. Hierdoor is er een einde gekomen aan de inspirerende samenwerking binnen GES. De positieve elementen en het objectieve draagvlak uit deze samenwerkingsvorm met de ‘markt’, de leden (coöperatie) en de wetenschap zetten we verder voort in de adviesraad fokwaardeschatting, die zal rapporteren aan het hoofdbestuur van de coöperatie.

Boekjaar 2017-2018 is ook het laatste jaar van de driejarige beleidscyclus. De bespreking en het ontwikkelen van het nieuwe strategisch plan stond hoog op de agenda. De basis van het vorige plan blijft behouden. Meer dan ooit ligt de nadruk op groei.
Nieuwe ontwikkelingen, nieuwe intreders, beginnende consolidatie, toenemende noodzaak tot investering in ontwikkeling en innovatie onderstrepen de ambitie voor verdere groei. Met een thuismarkt onder druk en een toenemende concurrentiedruk is de mogelijke autonome groei onvoldoende om op alle deeldomeinen voldoende ontwikkelcapaciteit te houden.
In het plan ligt daarom een zeer grote nadruk op focus en executie, zodat alle middelen zo efficiënt mogelijk worden ingezet. Daarom hebben we in het voorbije boekjaar al een voorheffing gedaan door de installatie van een nieuwe topstructuur. Belangrijkste wijziging hierin is de vorming van de businessunit Data, waarin alle data-activiteiten worden samengebracht.

Tot slot: op 24 april 2018 ging de nieuwe CRV-adviesraad van start. Hiermee is de ledenstructuurhervorming, die startte met de fusie van de beide ledenorganisaties, afgerond. Deze nieuwe adviesraad gaat het bedrijf adviseren voor alle toekomstige ontwikkelingen. Met de blik op de wereld en de voeten in de praktijk zijn de adviesraadsleden mede de drijvende kracht achter de innovatie.

Peter Broeckx | voorzitter Coöperatie CRV u.a.

 


 Terug naar de inhoudsopgave van ‘Jaarverslag 2017-2018’