CRV Vlaanderen VZW balans

Balans CRV Vlaanderen VZW

31-8-2017
(x € 1.000)

ACTIVA
VLOTTENDE ACTIVA
vorderingen

810

liquide middelen

69

totaal vlottende activa

879

totaal activa

879

PASSIVA
eigen vermogen

340

kortlopende schulden

539

totaal passiva

879

* In het afgelopen boekjaar fuseerden de Nederlandse coöperatie CR Delta u.a. en de Vlaamse vereniging VRV vzw met elkaar tot Coöperatie CRV u.a. Tijdens dat proces werd CRV Vlaanderen vzw opgericht, onder meer om de Vlaamse overheidserkenningen op correcte wijze te verankeren. Om die reden zijn er geen vergelijkende cijfers uit het voorgaande boekjaar opgenomen.

 


Terug naar de inhoudsopgave van ‘Jaarverslag 2016-2017’