CRV Holding BV geconsolideerde winst- en verliesrekening

CRV Holding BV geconsolideerde winst en verliesrekening

2016-2017
(x € 1.000)

2015-2016
(x € 1.000)

NETTO-OMZET
genetisch materiaal

79.915

78.495

informatieproducten

23.875

22.991

dienstverlening

55.625

58.094

beheer

12.486

10.664

netto-omzet vóór ledenvoordeel

171.901

170.244

ledenvoordeel

-4.098

-1.941

netto-omzet na ledenvoordeel

167.803

168.303

voorraadmutaties

-1.222

215

geactiveerde productie

495

462

overige bedrijfsopbrengsten

1.761

2.563

totaal bedrijfsopbrengsten

168.837

171.543

BEDRIJFSLASTEN
kosten van grond- en hulpstoffen

13.529

13.604

kosten van uitbesteed werk en andere externe kosten

28.246

28.808

personeelskosten

87.293

90.100

reis- en autokosten

10.644

10.362

huisvestingskosten

4.199

3.396

afschrijvingen op vaste activa

5.293

9.259

overige bedrijfskosten

13.248

13.640

totaal bedrijfslasten

162.452

169.742

bedrijfsresultaat

6.385

1.801

DIVERSE RESULTAATCOMPONENTEN
financiële baten en lasten, per saldo

358

269

resultaat deelnemingen

269

346

resultaat voor belastingen

7.012

2.416

belastingen

-2.914

-476

resultaat na belastingen

4.098

1.940

 


Terug naar de inhoudsopgave van ‘Jaarverslag 2016-2017’