CRV Holding BV geconsolideerde balans

CRV Holding BV geconsolideerde balans

ACTIVA

31-8-2017
(x € 1.000)

31-8-2016
(x € 1.000)

VASTE ACTIVA
immateriële vaste activa

2.585

2.359

materiële vaste activa

46.953

41.347

financiële vaste activa

3.608

1.806

totaal vaste activa

53.146

45.512

VLOTTENDE ACTIVA
voorraden

13.020

14.742

vorderingen

24.356

26.994

liquide middelen

31.270

32.636

totaal vlottende activa

68.646

74.372

totaal

121.792

119.884

PASSIVA
eigen vermogen

82.804

79.481

groepsvermogen

82.804

79.481

voorzieningen

3.847

6.002

langlopende schulden

12

11

kortlopende schulden

35.129

34.390

totaal

121.792

119.884

 


Terug naar de inhoudsopgave van ‘Jaarverslag 2016-2017’