VRV VZW

Vereniging zonder winstoogmerk Vlaamse Rundveeteelt Vereniging (VRV vzw) is een vereniging waarbij bijna 5800 Vlaamse melk- en vleesveehouders zijn aangesloten. Het werkgebied van VRV vzw is opgedeeld in elf melkveegewesten en vijf vleesveegewesten. De bestuurders van deze gewesten worden gekozen door de leden.

Een belangrijk kenmerk van het coöperatieve karakter van VRV vzw is de invloed die de leden-rundveehouders gezamenlijk uitoefenen op de organisatie en de onderneming. De relatie tussen leden en coöperatie is in die zin veelvormiger dan tussen aandeelhouders en een beursgenoteerde onderneming.
Het hoogste orgaan van de organisatie is de algemene vergadering. De leden hiervan worden rechtstreeks gekozen door de leden-rundveehouders tijdens gewestelijke statutaire algemene vergaderingen. Vanuit de algemene vergadering wordt de raad van bestuur gevormd.

Samenstelling raad van bestuur VRV vzw (per 31-8-2016)

– D. (Dirk) Ryckaert, Dikkelvenne | voorzitter
– S. (Stefaan) Van Hasselt, Loenhout | ondervoorzitter
– K. (Kurt) Faes, Meer
– W. (Willy) Moutton, Torhout
– L. (Luc) Sanders, Gistel
– T. (Tom) Van Nespen, Vrasene

Bijeenkomsten van de raad van bestuur worden bijgewoond door L. (Leen) Versmissen | beleidsadviseur Vlaamse overheid – departement Landbouw & Visserij

Financiën
De bedrijfsuitbating van VRV vzw is vanaf 1 augustus 2016 ingebracht in CRV cvba, in voorbereiding op de fusie tussen CR Delta en VRV. CRV cvba voert vanaf 1 augustus 2016 de uitbating in opdracht van CRV Vlaanderen vzw. In dit financiële overzicht blikken we terug op de resultaten van VRV vzw van 1 september 2015 tot en met 31 juli 2016 (11 maanden).
De uitbating van VRV vzw tot en met 31 juli 2016 heeft een positief resultaat voor belastingen van  € 1.790.000. In het budget was een positief resultaat van € 48.000 voorzien. In het bedrijfsresultaat is een meerwaarde van € 908.000 uit de verkoop onroerend goed van Malle aan CRV cvba opgenomen.
Half juni 2016 zijn de nieuwe kantoorgebouwen in Sint-Denijs-Westrem in gebruik genomen. Bij het verlaten van de vestiging in Oosterzele werd de opgebouwde provisie voor onderhoud terug in resultaat genomen. Dit wordt ingeboekt onder diverse baten en lasten.

Het bedrijfsresultaat exclusief de bovengenoemde uitzonderlijke resultaten is € 188.000 positief.

Het aantal mpr-koeien steeg met gemiddeld 7 dieren per bedrijf ten opzichte van het vorig boekjaar naar 79 mpr-koeien per bedrijf. Ook de omzet uit afstammingsregistratie is gestegen. Het aantal deelnemende bedrijven daalde, maar er is wel een stijging van het aantal geregistreerde dieren. Gemiddeld werden 141 dieren geregistreerd per bedrijf tegenover 135 in het vorig boekjaar.
Het aantal ontvangen lidgelden in 2015-2016 is 5.768 ten opzichte van 5.800 gebudgetteerd voor 2016. Dit is 3 procent lager dan vorig jaar. Het ontvangen lidgeld bedraagt € 65 per lid.

Subsidies
De Vlaamse overheid draagt met subsidies bij tot het verbeteren van de rundveehouderij. Van de Vlaamse overheid, departement Landbouw en Visserij, afdeling visserijbeleid en kwaliteit dier werd voor het jaar 2015 € 927.000 ontvangen. Voor de eerste helft van het jaar 2016 is er € 463.275 ontvangen. Deze subsidies zijn inclusief de actieplannen SDVR-rassen De subsidies worden toegekend volgens het fokkerijbesluit.

Voor het project MPR Valorisatie werd in het boekjaar een subsidie van € 70.000 ontvangen van de in totaal € 90.000 toegekende subsidie.

Voor verwerkingskosten Kempens roodbont is een subsidie van € 18.000 ontvangen.
VRV vzw ontving afgelopen boekjaar toelagen van de provinciebesturen Vlaams-Brabant en West-Vlaanderen voor respectievelijk € 3.700 en € 1.215.

Verklaring van de controleurs der rekeningen
De veehouders die vanuit de VRV-algemene vergadering optreden als controleur der rekeningen, bevestigen aan de algemene vergadering – op basis van steekproeven – dat de hun voorgelegde bewijsstukken overeenstemmen met de samenvattende documenten die een getrouwe weergave zijn van de balans- en resultatenrekeningen.

Balans VRV VZW

31-8-2016
(x € 1.000)

31-8-2015
(x € 1.000)

ACTIVA
VASTE ACTIVA
materiële vaste activa

0

528

financiële vaste activa

10.689

11.237

totaal vaste activa

10.869

11.765

VLOTTENDE ACTIVA
voorraden

0

118

vorderingen

1.885

972

liquide middelen

0

409

totaal vlottende activa

1.885

1.499

totaal activa

12.754

13.264

PASSIVA
eigen vermogen

12.754

10.995

voorzieningen

0

740

langlopende schulden

0

663

kortlopende schulden

0

866

totaal passiva

12.754

13.264

Resultatenrekening VRV VZW

2015-2016*
(x € 1.000)

2014-2015
(x € 1.000)

NETTO-OMZET
lidgelden

346

387

informatieverwerving

4.024

4.350

SDVR

66

89

totaal omzet derden

4.436

4.826

interne bijdragen

91

98

totaal netto-omzet

4.527

4.924

overige bedrijfsopbrengsten

-2

-2

subsidies

943

1.010

totaal bedrijfsopbrengsten

5.468

5.932

BEDRIJFSLASTEN
inkopen

-6

-16

productiekosten

-838

-816

personeelskosten

-1.899

-2.074

reis- en verblijfkosten

-337

-384

afschrijvingen

853

-74

overige bedrijfskosten

-257

-259

bijdragen aan CRV

-1.887

-2.093

totaal bedrijfslasten

-4.371

-5.716

bedrijfsresultaat

1.097

216

DIVERSE RESULTAATCOMPONENTEN
diverse baten en lasten

709

3

financiële baten, lasten, per saldo

-16

-18

totaal diverse resultaatcomponenten

693

-15

resultaat voor belastingen

1.790

201

belastingen

-31

-24

resultaat na belastingen

1.759

177

*1 september 2015 - 31 juli 2016

*1 september 2015 – 31 juli 2016

 


Terug naar de inhoudsopgave van ‘Jaarverslag 2015-2016’