Resultatenrekening VRV VZW

Resultatenrekening VRV VZW

2015-2016*
(x € 1.000)

2014-2015
(x € 1.000)

NETTO-OMZET
lidgelden

346

387

informatieverwerving

4.024

4.350

SDVR

66

89

totaal omzet derden

4.436

4.826

interne bijdragen

91

98

totaal netto-omzet

4.527

4.924

overige bedrijfsopbrengsten

-2

-2

subsidies

943

1.010

totaal bedrijfsopbrengsten

5.468

5.932

BEDRIJFSLASTEN
inkopen

-6

-16

productiekosten

-838

-816

personeelskosten

-1.899

-2.074

reis- en verblijfkosten

-337

-384

afschrijvingen

853

-74

overige bedrijfskosten

-257

-259

bijdragen aan CRV

-1.887

-2.093

totaal bedrijfslasten

-4.371

-5.716

bedrijfsresultaat

1.097

216

DIVERSE RESULTAATCOMPONENTEN
diverse baten en lasten

709

3

financiële baten, lasten, per saldo

-16

-18

totaal diverse resultaatcomponenten

693

-15

resultaat voor belastingen

1.790

201

belastingen

-31

-24

resultaat na belastingen

1.759

177

*1 september 2015 - 31 juli 2016

 


Terug naar de inhoudsopgave van ‘Jaarverslag 2015-2016’