Geconsolideerde balans CR Delta U.A.

Geconsolideerde balans CR Delta U.A.

ACTIVA

31-8-2016
(x €1.000)

31-8-2015
(x €1.000)

VASTE ACTIVA
immateriële vaste activa

2.359

1.993

materiële vaste activa

41.347

35.712

financiële vaste activa

1.806

2.120

totaal vaste activa

45.512

39.825

VLOTTENDE ACTIVA
voorraden

14.742

13.769

vorderingen

27.103

26.355

liquide middelen

34.059

32.571

totaal vlottende activa

75.904

72.695

totaal activa

121.416

112.520

PASSIVA
eigen vermogen

65.400

62.326

minderheidsbelang derden

15.893

15.087

groepsvermogen

81.293

77.413

voorzieningen

6.002

4.271

langlopende schulden

11

12

kortlopende schulden

34.110

30.824

totaal passiva

121.416

112.520

 


Terug naar de inhoudsopgave van ‘Jaarverslag 2015-2016’