Geconsolideerde winst- en verliesrekening CRV

Geconsolideerde winst en verliesrekening CRV

2015-2016
(x €1.000)

2014-2015
(x €1.000)

NETTO-OMZET
genetisch materiaal

78.495

83.826

informatieproducten

22.991

22.302

dienstverlening

58.094

61.750

beheer

10.664

8.755

netto-omzet vóór ledenvoordeel

170.244

176.663

ledenvoordeel

-1.941

-3.118

netto-omzet na ledenvoordeel

168.303

173.515

voorraadmutaties

215

171

geactiveerde productie

462

647

overige bedrijfsopbrengsten

2.563

662

totaal bedrijfsopbrengsten

171.543

174.995

BEDRIJFSLASTEN
kosten van grond- en hulpstoffen

13.604

14.774

kosten van uitbesteed werk en andere externe kosten

28.808

32.033

personeelskosten

90.100

87.463

reis- en autokosten

10.362

10.654

huisvestingskosten

3.396

3.396

afschrijvingen op vaste activa

9.259

9.787

overige bedrijfskosten

13.640

14.797

totaal bedrijfslasten

169.742

172.904

bedrijfsresultaat

1.801

4.245

DIVERSE RESULTAATCOMPONENTEN
financiële baten en lasten, per saldo

269

249

resultaat deelnemingen

346

482

resultaat voor belastingen

2.416

4.976

belastingen

-476

-1.858

resultaat na belastingen

1.940

3.118

 


Terug naar de inhoudsopgave van ‘Jaarverslag 2015-2016’