CRV Holding BV geconsolideerde balans

Geconsolideerde balans CRV

ACTIVA

31-8-2016
(x €1.000)

31-8-2015
(x €1.000)

VASTE ACTIVA
immateriële vaste activa

2.359

1.993

materiële vaste activa

41.347

35.712

financiële vaste activa

1.806

2.120

totaal vaste activa

45.512

39.825

VLOTTENDE ACTIVA
voorraden

14.742

13.769

vorderingen

26.994

26.283

liquide middelen

32.636

31.155

totaal vlottende activa

74.372

71.207

totaal

119.884

111.032

PASSIVA
eigen vermogen

79.481

75.454

groepsvermogen

79.481

75.454

voorzieningen

6.002

4.271

langlopende schulden

11

12

kortlopende schulden

34.390

31.295

totaal

119.884

111.032

 


Terug naar de inhoudsopgave van ‘Jaarverslag 2015-2016’