Coöperatie Delta u.a.

De Coöperatie Rundveeverbetering Delta u.a. (CR Delta) is een landelijk werkende organisatie die via CRV een zeer breed scala aan diensten en producten aanbiedt in de rundveeverbetering.

CR Delta is een coöperatie met bijna 20.000 leden, verdeeld over 36 afdelingen en 6 kringen. Daarnaast is er een 37e, landelijke afdeling vleesvee. Alle leden hebben stemrecht in de ledenvergadering van hun afdeling. Zij kunnen hun bestuurders kiezen of zichzelf beschikbaar stellen voor een bestuursfunctie.

Hoofdbestuur CR Delta
Het hoofdbestuur van CR Delta heeft tot taak de coöperatie te besturen. Het bestuur vergadert ten minste zes keer per jaar. De dagelijkse leiding is opgedragen aan de directie van CRV.

Samenstelling (per 31-8-2016)
– W. (Wietse) Duursma, Bellingwolde | voorzitter
– A. P. H. J. (Fons) Kersten, Sevenum | vicevoorzitter
– G. A. E. J. (Linda) de Groot, Rossum
– S. (Sjoerd) Schaap, Tirns
– P. (Peter) Schrijver, Epse
– G. J. (Gert-Jan) Verploeg, Buurmalsen

Naast het hoofdbestuur kent CR Delta diverse raden en commissies, die hoofdbestuur en directie ondersteunen bij het nemen van beslissingen. Naast de hieronder genoemde commissies kent CR Delta ook een ledenraad en jongerencommissies.

Kengetallen CR Delta

ALGEMEEN

2015-2016

2014-2015

aantal leden

19.981

20.414

RESULTAAT (geconsolideerd)
netto-omzet (x € 1 mln)

168.8

174

bedrijfsresultaat (x € 1 mln)

1,6

4,3

nettoresultaat (x € 1 mln)

1,4

2,5

BALANS (geconsolideerd)
eigen vermogen (x € 1 mln)

65,4

62,3

balanstotaal (x € 1 mln)

121,4

112,5

solvabiliteit (eigen vermogen/balanstotaal)

54%

55%

kasstroom (x € 1 mln)

1,5

6,8

Geschillencommissie
De geschillencommissie tracht, zonder inschakeling van de burgerlijke rechter, geschillen op te lossen tussen CR Delta of CRV enerzijds en een lid of klant anderzijds. In het afgelopen boekjaar is de commissie bijeen gekomen om één zaak te behandelen.

Samenstelling (per 31-8-2016)
– Mr. J. K. Verschoof, Wassenaar | voorzitter
– H. J. A. van Schip, Beesd | lid
– Vacature
– Prof. mr. D. W. Bruil, Aalten | plaatsvervangend voorzitter
– J. A. van Harten-Schooten, Hoge-Hexel | plaatsvervangend lid
– H. van de Water, Arkel | plaatsvervangend lid

Commissie Toezicht Gebruik Gegevens (CTGG)
De Commissie Toezicht Gebruik Gegevens houdt toezicht op de naleving van het protocol ‘De omgang door CRV met de toegang tot de CRV Iris-dierendatabase’. Ook beoordeelt CTGG de rechtmatigheid van verstrekkingen op basis van het protocol in de Nederlandse en Vlaamse markt. De commissie heeft een adviserende rol richting de directie van CRV.
Afgelopen jaar heeft de commissie de verstrekkingen getoetst en daarbij geen onregelmatigheden geconstateerd. Zij heeft geen klachten vernomen met betrekking tot de gegevensverstrekkingen in het verslagjaar.

Samenstelling (per 31-8-2016)
– De heer J. Honkoop BI RI, Soest | voorzitter
– Mevrouw mr. M. J. Bonthuis, Groningen

Commissie Toezicht Erkende Gegevensverzameling (CTEG)
De CTEG houdt toezicht op de naleving van de reglementen. Ook het opstellen, aanpassen en actualiseren van reglementen is een taak van deze commissie. Daarnaast is de CTEG een adviesorgaan van het hoofdbestuur, dat de kwaliteitscontrole binnen CRV en de contractorganisaties voor wat betreft de melkproductieregistratie, de stamboekregistratie en de registratie van exterieurgegevens coördineert.
De commissie kwam het afgelopen boekjaar twee keer bijeen en behandelde rapportages over mpr-kwaliteit, hercontroles, steekproef stamboekregistratie, controle op melkmeetapparatuur en het gehalteonderzoek door laboratoria ten behoeve van de melkproductieregistratie. In het kader van mpr-kwaliteit werd/werden afgelopen boekjaar van 381 monsternames de erkenning ingetrokken vanwege overschrijding van een norm van mpr-kwaliteit.
Daarnaast werd van een bedrijf de erkenning van alle lactaties ingetrokken.

Samenstelling (per 31-8-2016)
– G. A. E. J. de Groot, Rossum
– S. Schaap, Tirns
– J. Hoegen, Garderen (namens contractorganisaties)

Financiën
In de geconsolideerde balans van CR Delta u.a. zijn de bezittingen en schulden van de coöperatie alsmede van CRV Holding en haar dochtermaatschappijen voor honderd procent meegenomen.
Via het minderheidsbelang derden, als onderdeel van het groepsvermogen, wordt het twintigprocentsaandeel van VRV vzw in het vermogen van CRV Holding bv gecorrigeerd. Alle producten en diensten aan de veehouders worden op de Nederlandse markt door CRV aangeboden. Het zwaartepunt van de omzet en bijhorende resultaten komt daardoor tot uiting in de geconsolideerde winst- en verliesrekening van CRV Holding. In de enkelvoudige winst- en verliesrekening van CR Delta u.a. is, naast het eigen resultaat, ook het aandeel van de coöperatie in het resultaat van CRV Holding bv (80%) opgenomen. Deze is verantwoord onder ‘resultaat deelnemingen’.

Geconsolideerde balans CR Delta U.A.

ACTIVA

31-8-2016
(x €1.000)

31-8-2015
(x €1.000)

VASTE ACTIVA
immateriële vaste activa

2.359

1.993

materiële vaste activa

41.347

35.712

financiële vaste activa

1.806

2.120

totaal vaste activa

45.512

39.825

VLOTTENDE ACTIVA
voorraden

14.742

13.769

vorderingen

27.103

26.355

liquide middelen

34.059

32.571

totaal vlottende activa

75.904

72.695

totaal activa

121.416

112.520

PASSIVA
eigen vermogen

65.400

62.326

minderheidsbelang derden

15.893

15.087

groepsvermogen

81.293

77.413

voorzieningen

6.002

4.271

langlopende schulden

11

12

kortlopende schulden

34.110

30.824

totaal passiva

121.416

112.520

Enkelvoudige winst en verliesrekening CR Delta U.A.

2015-2016
(x €1.000)

2014-2015
(x €1.000)

NETTO-OMZET
beheer

1.296

1.324

netto-omzet

1.296

1.324

BEDRIJFSLASTEN
personeelskosten

418

325

reis- en verblijfkosten

0

0

overige bedrijfskosten

1.078

971

totaal bedrijfslasten

1.496

1.296

bedrijfsresultaat

-200

28

DIVERSE RESULTAATCOMPONENTEN
financiële baten, lasten, saldo

3

7

resultaat deelneming CRV Holding BV

1.552

2.494

totaal diverse resultaatcomponenten

1.555

2.501

resultaat voor belastingen

1.355

2.529

belastingen

49

-8

resultaat na belastingen

1.404

2.521

 


Terug naar de inhoudsopgave van ‘Jaarverslag 2015-2016’