Balans VRV VZW

Balans VRV VZW

31-8-2016
(x € 1.000)

31-8-2015
(x € 1.000)

ACTIVA
VASTE ACTIVA
materiële vaste activa

0

528

financiële vaste activa

10.689

11.237

totaal vaste activa

10.869

11.765

VLOTTENDE ACTIVA
voorraden

0

118

vorderingen

1.885

972

liquide middelen

0

409

totaal vlottende activa

1.885

1.499

totaal activa

12.754

13.264

PASSIVA
eigen vermogen

12.754

10.995

voorzieningen

0

740

langlopende schulden

0

663

kortlopende schulden

0

866

totaal passiva

12.754

13.264

 


Terug naar de inhoudsopgave van ‘Jaarverslag 2015-2016’